Закрити
Сучасний підхід до проведення прогулянки в дошкільному навчальному закладі
08 Листопада 2016, 15:53 , Переглядів: 5035
FacebookTwitterLivejournal
Сучасний підхід до проведення прогулянки в дошкільному навчальному закладі Сучасний підхід до проведення прогулянки в дошкільному навчальному закладі

Посібник містить матеріал, який допоможе вихователям у плануванні та організації режимного моменту – прогулянки. Матеріал рекомендований для вихователів дошкільних навчальних закладів, батьків. Робота учасника IV Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень"

Посібник містить матеріал, який допоможе вихователям у плануванні та організації режимного моменту – прогулянки. А також розширить знання молодих спеціалістів щодо наповнення кожного дня життя дітей плідною пізнавальною діяльністю, цікавими іграми, творчими завданнями та веселим дозвіллям. Матеріал рекомендований для вихователів дошкільних навчальних закладів, батьків.

На сьогодні одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої особистості з раннього дитинства.

Нормативно-правове підґрунтя функціонування сучасної системи дошкільної освіти визначається основними положеннями Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства» та інших чинних актів вищих органів державної влади.

Базовий компонент дошкільної освіти в новій редакції скеровує нас, педагогів, на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності. Тому, головним пріоритетом кожного дошкільного закладу має бути забезпечення належної екології дитинства.(слайд)

«Екологія дитинства» - наука, що вивчає соціоприродне середовище, в якому розвивається юне покоління. Благополучна екологія передбачає гармонію внутрішнього і зовнішнього світів дитини, здоров’я – фізичне, психічне, духовно-моральне, захист від руйнівних чинників, а згодом і сформований імунітет до них.

Як діяти педагогові, аби не зруйнувати світ дитинства? Екологія дитинства передбачає свій «сюжет» і свою «драматургію» - відповідно добираються зміст, методи і форми педагогічного впливу, спрямовані на захист і збереження здоров’я дитини, розвиток її інтелектуальних сил, формування ціннісної свідомості та відповідної культури поведінки.

Особливої педагогічної підтримки і захисту потребують такі прояви своєрідності дитинства:

 • Захоплено-чуттєве пізнання дитиною світу природи (на колір, запах, смак, слух і дотик);
 • Емоційність дитячого життя (за формулою Я.Корчака: «діти – «королі почуттів»);
 • Метафоризація мислення (згадаймо лише геніальний здогад В.Сухомлинського про казку як «колиску дитячого мислення»;
 • Занурення у світ фантазійних образів, в атмосферу чарівної словотворчості;
 • Діяльнісна природа дитинства (нестримне прагнення дії, що задовольняється синергетичним потенціалом гри, колективної праці, спільної художньої творчості).

Існують такі підходи до екології дитинства:

 • Природовідповідний підхід – найперший і найстаріший серед них. Він вимагає неухильно дослухатися до «годинника природи» у психофізіологічному та інтелектуальному розвитку дитини, висуваючи на передній план вимогу збереження її здоров`я. Цей підхід постійно набирає сили у відповідь на виклики цивілізаційного розвитку. Загострення екологічних проблем змушує шукати шляхи гармонізації взаємодії в системі «людина – природа» і відповідно вибудовувати екологію дитинства в контексті екології природи.
 • Особистісно-орієнтований підхід правомірно акцентує увагу на ролі особистісних утворень, що формуються в дитинстві, захищає та підтримує людинотворче начало в дитині. Не зламати людину в дитині – ось головний орієнтир такого підходу до екології дитинства.
 • Аксіологічний підхід яскраво декларує пріоритет гуманістичних цінностей у виховній взаємодії з дитиною. Цінність дитинства тут позиціонована як оберіг і гарант розвитку духовних сил дитини. Повага до дітей, безумовна любов до всіх вихованців без винятку – мета і водночас результат екологічного підходу до дитинства.
 • Створення сприятливого середовища спілкування дитини з соціумом на культурологічних засадах передбачає комунікативний підхід до екології дитинства. Успішна соціалізація дитини можлива лише за умов успішної комунікації. Позбавлення дитини розкоші спілкування гальмує її розвиток і завдає непоправної шкоди психічному здоров`ю.
 • Інвайроментальний (середовищний) підхід пропагує екологічність буття дитини на тлі посильної для її віку рефлексії зв’язку з природою. Дитинство – сенситивний період для гармонізації стосунків дитини з навколишнім середовищем. Безболісно і ненав’язливо, часто у грі, малюк засвоює основи середовищної поведінки, які згодом трансформуються в основи особистісної поведінкової культури.
 • Максимальне використання енергії самотворення дитячої особистості передбачає креативно-діяльнісний підхід, за якого педагог лише спрямовує дитину на самостійне розв’язання інтелектуальної чи життєвої проблеми. Екологічність такого підходу зумовлена відмовою від силового нав’язування дитині дорослих рішень, а також креативністю й варіативністю добору цікавих дітям форм діяльності.

Усі названі підходи гармонійно співіснують та взаємодіють.

Полілог наукових підходів створює своєрідну філософію педагогічної підтримки та захисту дитинства. Дбати про екологію дитинства означає зміцнювати здоров`я дитини (фізичне, психічне, моральне, духовне), залучаючи її, за філософією Г.Сковороди, у «сродні», тобто адекватні дитинству, види діяльності, ефективно моделюючи різні типи розвивально-виховного середовища.

Тому перед нами, педагогами-практиками, постали питання: Як змалку формувати культуру здоров`я дітей, як зберегти психічне та емоційне здоров`я малят, навчити будувати екологічно сприятливі стосунки між людьми, взаємодіяти з довкіллям, щоб не зашкодити екологічній рівновазі?»

Ці питання потребують від нас готовності до змін, перебудування своєї діяльності.

Для реалізації поставленої мети, педагогами нашого закладу виділені такі важливі завдання:(слайд)

 • Формування у дітей позитивної картини світу, відповідну зміну їхнього ставлення до світу та свого місця в ньому;
 • Формування оптимістичної життєвої позиції;
 • Вироблення перспективи особистісного і майбутнього професійного розвитку;
 • Оптимізацію взаємодії з довкіллям у різних видах діяльності;
 • Опанування прийомів саморегуляції свого психічного стану.

Виконуючи ці завдання педагоги-дошкільники більше уваги приділяли навчальній діяльності. Але час вимагає нових інтегрованих підходів до всіх форм роботи з дітьми. Виявилась потреба звернути увагу на організацію одного з найскладніших видів діяльності вихователя, найважливішого режимного моменту, що вимагає від педагога високого професіоналізму – прогулянка.Адже вона сприяє оздоровленню дітей, збагаченню їх знань про природу і різноманітні явища, проведенню дослідницької діяльності, де матеріал представляє сама матінка-природа, а також сприяє розвитку уваги, пам'яті, уяви. Саме прогулянка допоможе кожній дитині пізнати світ у всій його красі.

Для того, щоб прогулянки були цікавими і пізнавальними, ми приділили велике значення вдосконаленню предметно-розвивального середовища на ігрових майданчиках закладу.

На території ми спробували організувати все так, щоб задіяти кожен куточок, забезпечити гнучке і варіативне використання простору, інтеграцію освітніх галузей, враховуючи провідну роль ігрової діяльності.

Спільними зусиллями працівників дошкільного закладу і батьків вихованців на кожній ділянці створена пізнавально-ігрова зона, куточки казки, екологічна стежина, веселий город, метеомайданчик. Це дає змогу забезпечити різні види діяльності дітей: ігрову, рухову, інтелектуальну, творчу; самостійну та спільну діяльності, максимальний психологічний комфорт для кожної дитини, можливість для реалізації її права на вільний вибір виду діяльності, ступеня участі в ній, способів її здійснення та взаємодії з оточуючими.

З метою надання методичної допомоги вихователям у плануванні та організації прогулянки та створенні власної картотеки,а також розширення знань молодих спеціалістів щодо наповнення кожного дня життя дітей плідною пізнавальною діяльністю, цікавими іграми, творчими завданнями та веселим дозвіллям, творча група педагогів оформила посібник «Організація прогулянки в дошкільному навчальному закладі».

При плануванні окремо кожної прогулянки вихователі закладу використовують широкий спектр інформаційного матеріалу, враховують безліч різноманітних факторів:

 • взаємозв'язок процесів навчання і розвитку;
 • чергування організованої і самостійної діяльності;
 • регулярність, послідовність і повторність виховних впливів;
 • погодні умови;
 • вік і контингент дітей;
 • наявність інвентарю та відповідного обладнання;
 • попереднє навантаження на заняттях;
 • мотивація запланованої діяльності.

При організації прогулянки завжди дотримуються її структури:

 1. Спостереження.
 2. Рухливі ігри: 2-3 гри великої рухливості, 2-3 гри малої і середньої рухливості, ігри на вибір дітей,
 3. Дидактичні ігри.
 4. Індивідуальна робота з дітьми.
 5. Трудова діяльність дітей на ділянці.
 6. Самостійна ігрова діяльність.

Велике місце на прогулянках відводиться спостереженням (заздалегідь запланованим) за природними явищами і громадським життям.

Спостереження можна проводити з цілою групою дітей, з підгрупами, а також з окремими малюками. Одних вихователь привертає до спостережень, щоб розвинути увагу, в інших викликає інтерес до природи або суспільних явищ і т. д. Навколишнє життя і природа дають можливість для організації цікавих і різноманітних спостережень. Отримані спостереження можна закріпити наступними замальовками, складанням розповідей.

Використання віршів на певну тему при спостереженнях допомагає посилити враження дітей від прогулянки. Вірші про природу, загадки, народні прикмети та прислів'я - всі ці нехитрі словесні прийоми дозволяють зробити прогулянку більш емоційною, направити спостереження дітей у потрібне русло.

Провідне місце на прогулянці відводиться іграм, (слайд)переважно рухливим (рухливі ігри: 2-3 гри великої рухливості, 2-3 гри малої і середньої рухливості, ігри на вибір дітей). У них розвиваються основні рухи, знімається розумова напруга від занять, виховуються моральні якості.

Вибір гри залежить від пори року, погоди, температури повітря. У холодні дні доцільно починати прогулянку з ігор більшої рухливості, пов'язаних з бігом, метанням, стрибками. Веселі й захоплюючі ігри допомагають дітям краще переносити холодну погоду. У сиру, дощову погоду (особливо навесні і восени) слід організувати малорухливі ігри, які не вимагають великого простору. Ігри із стрибками, бігом, метанням, вправами в рівновазі слід проводити також в теплі весняні, літні дні і ранньою осінню. Під час прогулянок можуть бути широко використані безсюжетні народні ігри з предметами, такі, як кеглі, а в старших групах - елементи спортивних ігор: волейбол, баскетбол, городки, бадмінтон, настільний теніс, футбол, хокей. У спекотну погоду проводяться ігри з водою. Корисні ігри, за допомогою яких розширюються знання та уявлення дітей про навколишній . Вихователь дає дітям кубики, лото, заохочує ігри в сім'ю, космонавтів, лікарню та ін.. Допомагає розвинути сюжет гри, підібрати або створити необхідний для неї матеріал.

Під час прогулянки необхідно приділяти увагу трудовій діяльності дітей. Зміст і форми її організації залежать від погоди і пори року. Так, восени діти збирають насіння квітів, урожай на городі, взимку можуть згрібати сніг, робити з нього різні споруди. Необхідно прагнути зробити дитячу працю радісною, що допомагає малюкам опанувати корисними навичками й уміннями. Трудові завдання повинні бути посильні дітям і, разом з тим, вимагати від них певних зусиль. Вихователь стежить, щоб вони виконували свою роботу добре, доводили розпочату справу до кінця. 

Під час прогулянок вихователь проводить індивідуальну роботу з дітьми:  для одних організовує гру з м'ячем, метання в ціль, для інших - вправа в рівновазі, для третіх - переступання через перешкоди. На прогулянках здійснюється робота і з розвитку мовлення дитини: розучування невеликого вірша, закріплення важкого для вимови звуку і т. п. Вихователь може згадати з дітьми слова і мелодію пісні, яку розучували на музичному занятті. 

Самостійна діяльність дітей на прогулянці також потребує розумного керівництва. Вихователь може запропонувати дітям організувати сюжетно - рольову або рухливу гру, цікаві завдання, іграшки або інвентар для праці й т.п. Необхідний постійний контроль за самостійною діяльністю дітей.

Вихователі варіюють послідовність структурних компонентів прогулянки залежно від виду попереднього заняття. Якщо діти перебували на занятті, що вимагає підвищеної пізнавальної активності і розумової напруги, то на початку прогулянки проводять фізкомплекси, рухливі ігри, пробіжки, потім - спостереження. Якщо до прогулянки було фізкультурне або музичне заняття, прогулянка починається з спостереження або спокійної гри. Кожен з обов'язкових компонентів прогулянки триває від 7 до 15 хвилин і здійснюється на тлі самостійної діяльності.

Поряд з традиційними прогулянками педагоги проводять і тематичні прогулянки:

 • прогулянки – походи, в ході якого вирішуються оздоровчі завдання, удосконалюються рухові навички та фізичні якості дітей. Проводять їх з дітьми старшого дошкільного віку. Оптимальна кількість таких прогулянок дві -три на рік.
 • розважальні прогулянки з персонажем - спрямовані на створення позитивного емоційного фону, емоційного і психологічного розвантаження дітей, задоволення їх потреби в руховій активності. Прогулянки з персонажем використовуються для мотивації вихованців до певного виду діяльності. Персонаж допомагає зацікавити всіх дітей групи, залучити їх до спільної ігрової діяльності, спостереження, праці.
 • прогулянки – події - присвячуються певній темі ( Дню космонавтики, Дня міста, Дня знань та ін.. ) або події в дошкільному закладі (встановили новий ігровий комплекс, спортивне обладнання , оновили пісок у пісочницях та ін.) Прогулянка - подія допомагає вихователю підкреслити важливість події, уточнити їх знання, з'ясувати характер сприйняття певної теми.
 • спортивні прогулянки - при організації подібних прогулянок різноманітні види дитячої діяльності об'єднуються спортивною тематикою.  Акцент в ході проведення таких прогулянок робиться на формуванні фізичних якостей, вихованні інтересу до спорту та здорового способу життя.
 • прогулянки - трудові акції - переважають трудові доручення, вихованці долучаються до різних форм праці відповідно до сезону і погодних умов.На таких прогулянках діти вчаться трудитися колективно, спільно.

Щоб все, що оточує дітей на прогулянці, було безпечним у моральному, психоемоційному, фізичному сенсі і духовно піднесеним у загальнолюдському розумінні, сприяло розкриттю кращого, що є в природі, вихователі активно впроваджують здоров`язбережувальні та здоров'яформувальні технології, компоненти яких сприяють культурі здоров`я:

 • екологічний (формування умінь та навичок адаптації до екологічних факторів, уміння гуманно вести себе в природі, підтримувати чистоту);
 • фізкультурно-оздоровчі (рухова активність, загартування, масаж, лікувальна фізкультура).
 • здоров`язберігаючі (спрямовані на створення балансу між навчальним і фізичним навантаженням);
 • оздоровчі (спрямовані на зміцнення фізичного здоров`я дошкільників, підвищення потенціалу (ресурсу) здоров`я);
 • технології навчання здоров`ю (формування життєвих навичок: керування емоціями, вирішення конфліктів; профілактика травматизму);
 • виховання культури здоров`я (виховання в дітей особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров`я, формування уявлень про здоров`я як цінність, посилення мотивації на ведення здорового способу життя).

В ході прогулянок вихователямизастосовуютьсяна практицітакі здоров`язбережувальнітехнології:

 • ігротерапія (це процес взаємодії дитини і дорослого, в якому на глибинному ціннісному рівні відбувається зміцнення власного «Я». Це процес спільного з дитиною проживання життєво важливої ситуації, поданої в ігровій формі).
 • піскотерапія (ігри з піском – одна з фори природної активності дитини. Саме тому педагоги використовують пісочницю, проводячи корекційні, розвиваючі, навчальні заняття. Взаємодія з піском очищає енергетику людини, стабілізує її емоційний стан, поліпшує самопочуття дітей і дорослих).
 • хромотерапія (кольоротерапія) - (знання «абетки кольору» - «ліки» для внутрішнього потенціалу і розвитку внутрішніх ресурсів дитини).
 • казкотерапія (сприяє корекції психомоторного, мовного, емоційного, загального психічного розвитку дітей дошкільного віку).Досить цікавими є поєднання казкотерапії з нетрадицій­ними методами зміцнення фізичного здоров'я дітей, зокрема, футболами -фітбол-казки)
 • шоугун-терапія (це ефективний засіб для розвитку і підвищення імунного стану людини, зокрема, дитинидошкільноговіку. Шоугун-терапія - це робота з внутрішньоюенергією за допомогою рук).
 • геокешинг («geocaching», від грец. «Geo» - Земля, англ. «Cache» - тайник) - це командна гра, в якій присутні: подорож, знаходження місця розташування заданих об'єктів, пошук інформації про об'єкти і відповідей на питання. Дана технологіядозволяєзробитипроцеснавчання дійсно актуальним, особистісно-значущим, цікавим і творчим, в якійсь мірі навіть захоплюючим.

Ми використовуємо тільки елементицієїгри.Створений макет ділянки дошкільного закладу. Основні об'єкти макета можна вільно пересувати і прибирати. Наприклад, діти з вихователем досліджують ділянкупід час прогулянки, а потім діти намагаються самостійно відновити свій маршрут на макеті. Можливий і протилежний варіант: перед прогулянкою вихователь разом з дітьми намічає маршрут на макеті, а потім дошкільнята на території шукаютьпотрібні об'єкти.

Під час прогулянок педагогами вирішується головне завдання екологічного виховання - це виховання в дітях доброти і людяності, дбайливого ставлення до природи, до людей, до самого себе, бачення прекрасного, виховання почуття відповідальності, в першу чергу, за власну поведінку і вчинки.В закладі проведені екологічні проекти «Прикрасимо наш дитячий садок», «Сонечко у долоньках», «Бережіть воду»;

В ході екологічних проектів розігрувались та вирішувались проблемні ситуації, активізувалась пошуково-дослідницька діяльність.

Спільно з батьками проводилися природоохоронні акції «щедра годівниця», дошкільники разом з батьками створювали книгу скарг природи.

Екологічні тижні: день сонця, день вітру.

Отже, щоб забезпечити дошкільнятам благополучну екологію дитинства важливо чітко усвідомлювати сутність самого цього багатогранного поняття.

Конспект вечірньої прогулянки

(старша група)

Мета: Розвивати у дітей  інтерес до космічного простору, допитливість, пам'ять, мову. Дати можливість кожному відчути себе в центрі уваги. Вихову­вати естетичні почуття. Розширювати знання дітей про сузір’я. Створити умови для партнерської діяльності батьків із дітьми.

Хід прогулянки

Спостереження за зоряним небом

Мета: Розвивати спостережливість, зв’язне мовлення. Вихову­вати естетичні почуття. Поглиблювати знання дітей про вечірній стан неба, зірки.

Вихователь: - Діти, ви відчули як приємно на дворі?

 • Якими словами можна сказати про сьогоднішній вечір? (теплий, безвітряний, спокійний, …)
 • Спробуйте відгадати загадку

Розісланий килим,
Розкиданий горох.
Ні килима не підняти,
Ні гороху не зібрати. (Небо і зорі)

Вихователь:

- Подивіться, скільки зірок на небі!

 • А чи можна їх порахувати?
 • Які зірки за величиною?
 • Чому вони здаються маленькими?
 • Помилуйтеся їх сяйвом.
 • Які почуття викликає у вас зоряне небо?

Вихователь:

Кожна зірка, вважають вчені, — це окрема планета. Зорі входять до складу сузір’їв, які теж мають свою назву. Наприклад: Чумацький Шлях, Велика і Мала ведмедиця, сузір’я Рака, Скорпіона, Діви та ін.

У давні часи замість компасу люди орієнтувалися за зорями.

Вважається, за зорями можна визначити характер людини.

Вихователь:

- Спробуйте знайти на небі сузір’я та опишіть, на що воно схоже. Щоб краще ви могли їх розглянути скористайтеся підзорною трубою.

Дидактична гра «На щосхожі сузір’я»

Мета: Розвивати  інтерес до космічного простору, допитливість, пам'ять, мову. Розширювати знання дітей про сузір’я.

Рухлива гра «Парад планет» (з батьками)

Мета: Розвивати спритність, і швидкість. Удосконалювати навички бігу.

Вихователь: - Іноді зірки падають на землю. Є така прикмета: коли падає зірка, треба загадати бажання, і воно обов’язково збудеться. Вдень на прогулянці кожний з вас зробив свою зірочку. Пропоную вам по черзі повісити її на дерево і загадати своє заповітне бажання.

Індивідуальна робота логопеда

Мета: Закріпити вимову звуку «р» у словах та вміння визначати місце даного звуку в слові (на початку, в середині, в кінці).

Психологічна вправа «Загадай бажання»

Мета: Розвивати чуття єдності. Дати можливість кожному відчути себе в центрі уваги, зняття емоційної напруги.

Робота з батьками

Консультація на тему «Одяг для дитини»

Мета: Розширити знання батьків про значення зручного одягу дитини для її рухової активності, здоров’я.

Конспект прогулянки «Похмурий день»

(старша група)

Мета: Розвивати спостережливість, кмітливість, витриманість, спритність, вміння самостійно мислити, робити висновки. Стимулювати інтерес і допитливість у пізнанні природи. Створювати позитивний емоційний фон, комфортну атмосферу, гарний настрій. Забезпечувати умови для розгортання самостійної ігрової діяльності. Сприяти виникненню в грі дружніх партнерських взаємин та ігрових об’єднань за інтересами.

Спостереження за небом

Мета: Розвивати спостережливість, образність мовлення. Виховувати естетичне почуття.Закріпити знання дітей про утворення хмар. Формувати уявлення про те, що хмари бувають різними, за появою хмар визначають погоду. Стимулювати інтерес і допитливість у пізнанні природи.

Вихотель загадує загадку:

Без крил, а літає.
Ніхто її не б’є, а вона плаче. (Хмара)

Вихователь пропонує пальчиками рук утворити форму фотоапарата та подивитися на небо.

 • Якого кольору небо?
 • Чому переважають сірі тони?
 • У спокої чи в русі знаходяться хмари?
 • Що їх рухає?
 • Які вони за розміром?
 • Легкі чи важкі хмари?
 • Чому, на вашу думку, вони важкі?

Висновок: Хмари роблять небо сірим та похмурим. Вони сповіщають про сніг або дощ.

Вихователь:

Діти, послухайте прикмети про хмари та поясніть, як ви їх розумієте?

 • Хмари біжать проти вітру — на сніг.
 • Хмари біжать швидко – на зміну погоди.

(Діти пояснюють зміст прикмет).

Вихователь:

- А який у вас настрій викликає небо вкрите хмарами?

Висновок: Так, нічого немає радісного, коли сіре небо вкрите хмарами, коли сонечка немає, коли вітер виє – це все похмурий день.

Вихователь:

- Давайте запитаємо у Наталії Дмитрівни, чи є у неї щось цікавеньке для нас.

(робота психолога)

Психологічна вправа «Тісто бажань»

Мета: Розвивати навички саморефлексії емоційного стану. Створювати позитивний емоційний фон, комфортну атмосферу, гарний настрій. Зняти м'язову напругу. Формувати позитивне ставлення до себе.

Рухливі ігри на обмеженому просторі (в павільйоні):

«Мишоловка» (ходьба, біг)

Мета: Розвивати витриманість, сміливість, кмітливість, спритність. Виховувати чесність. Удосконалювати вміння дітей ходити і швидко бігати по колу.

«Чия команда швидше передасть хмаринку?»

Мета: Розвивати увагу, швидку реакцію.

(діти передають хмаринку різними способами: над головою, між ногами, боком).

«Заборонений рух»

Мета: Виховувати увагу, кмітливість, швидку орієнтацію.

Дослід «Вимірювання глибини калюжі»

Мета: Закріпити вміння дітей користуватися умовною міркою, зіставляти факти, аналізувати їх, робити висновки, самостійно мислити.

Висновок. Калюжі утворюются там, де є ямки, нерівності ґрунту.Чим більша ямка, тим глибша калюжа.

Дидактична гра «Живе – неживе»

Мета: Розвивати мову, зорову пам'ять, увагу, логічне мислення, пізнавальну активність. Виховувати допитливість, уміння працювати в групах, слухати один одного. Вправляти в умінні розрізняти елементи живої і неживої природи.

Трудова діяльність «Перебирання насіння рослин в мішечки».

Мета: Закріплювати вміння дітей погоджувати трудові дії та досягати кінцевого результату; отримувати задоволення від виконаної роботи.

Самостійна діяльність дітей

Мета: Забезпечувати умови для розгортання самостійної ігрової діяльності. Сприяти виникненню в грі дружніх партнерських взаємин та ігрових об’єднань за інтересами.

Матеріал: настільні ігри, схеми до логічних ігор, іграшки для настільної пісочниці, атрибути до сюжетно-рольової гри «Транспорт»: іграшки-транспорт, ляльки у відповідному одязі.

Індивідуальна робота:

Мета: Вдосконалювати вміння дітей стрибати на двох ногах з просуванням вперед.

Конспект трудової діяльності

(старша група)

Тема: Висаджування часнику.

Мета: Розвивати у дітей почуття позитивного ставлення до праці. Виховувати бережне ставлення до інструментів. Закріплювати вміння працювати на городі дитячого садка, готувати грядки до висадки: розрівнювати землю граблями, розмічати, керуватися схемою при виконанні роботи. Автоматизувати звук «ч» за допомогою чистомовок. Вправляти в ритмічному виконанні та в умінні закінчувати чистомовку римою.

Попередня робота: розглядання голівки часнику, розповідь вихователя про лікувальні властивості часнику,закріплення знань по формуванню поняття «рослина».

Обладнання: часник, мішечки, решітка, відерця з піском, схема для роботи на городі, граблі, лопатки.

Словникова робота:часник, зубці, глибоко, мілко.

Хід роботи

Вихователь:

- Відгадайте загадку. Голова вгорі, а борода в землі (часник).

А загадала я вам її недарма. Сьогодні в календарі городника та за народними прикметами сприятливий день для висадки часнику. Так-так, часник саджають пізньої осені (під зиму), тому і назва в нього – озимий часник.

Машина бабуся передала нам декілька головок часнику на висадку.

Перед тим, як його висадити, в допомозі нам стане ось ця схема. Спочатку слід підготувати грядку: граблями розбити грудки, розрівняти землю; підготувати посадковий матеріал (розділити кожну голівку часнику на окремі зубці); розкласти на грядку сітку, щоб рядки були рівними, посадити в кожну лунку часник, загорнути грядку граблями та посипати піском.

Тож час приступати до роботи. Розділимося на дві команди:

 • Хлопчики допоможуть мені підготувати грядку:
 • Дівчатка разом з Лілією Іванівною підготують посадковий матеріал.

(дівчатка розбирають головки часнику на зубці, при цьому вправляються у вимові за допомогою чистомовки)

Вихователь:

- Хлопчики, допоможіть мені, будь ласка розкласти решітку. Погляньте, вона розділена на квадрати. Візьміть по одній лопатці і посередині кожного квадрату зробіть лунку. Лунка має бути не мілкою, щоб часник не померз взимку.

- Ось і наші дівчатка принесли мішечки з часником. Візьміть по одному мішечку, в одну лунку посадіть один зубчик часнику гострим кінцем вгору. (Не кидайте часник, а придавлюйте його в землю).

Молодці, висадили весь часник. А тепер можна решітку забрати. Хлопчики, візьміть граблі та закрийте ямки землею.

 • Пропоную вам посипати піском нашу грядку, щоб було видно, де посаджена ділянка та для кращого росту часнику. Біля грядки поставимо табличку з зображенням часнику. Як ви думаєте, для чого? (Так, щоб діти нашого садочка знали, що тут посаджено).
 • Молодці. Ми швидко справилися з цією роботою, бо працювали всі дружно, разом. Тепер треба привести в порядок весь інвентар та поставити на місце.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в новій редакції.
 2. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».
 3. Гавриш Н., Безсонова О. Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей. Методичні рекомендації щодо використання коректурних таблиць. – К.: Видавництво Дім «Слово», 2012.
 4. Фролов, В.Г. Фізкультурні заняття, ігри та вправи на прогулянці: посібник для вихователя /В.Г. Фролов. - М.: Просвещение, 1986.
 5. Без природи життя неможливе // Дитячий садок. – Липень, число 25-26. – 2004.
 6. Біла І. Вчимо дивитися, бачити й творити //Дошкільне виховання. -№ 4 – 2004.
 7. Білан О.І. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. – Львів, 1996.
 8. Досвід екологічного виховання в ДНЗ // Бібліотека вихователя дитячого садка. № 1-2. – 2005.
 9. Дивний світ природи // Бібліотека вихователя дитячого садка № 13 – 14. 2006.
 10. Лисенко Н. Використання спостережень в роботі з екологічного виховання дошкільників // Дитячий садок. -№ 25-26.-2004.
 11. Розвивальні прогулянки в ДНЗ. / уклад. Ю. М. Черка­сова. — Х. : Вид. група «Основа», 2011.
 12. Г.Г.Провозюк Орієнтовне перспективне планування роботи в старшій групі дошкільного навчального закладу. Методичний посібник. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2007.
Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Дудник Наталія Аркадіївна, завідуюча; Міщенко Людмила Юріївна, вихователь–методист; Вознюк Наталія Дмитрівна, вихователь–методист. Уманський ДНЗ № 12,м.Умань Черкаськоъ обл.

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна