Закрити
Комп’ютер виховує, навчає, розвиває…
13 Травня 2016, 12:48 , Переглядів: 5627
FacebookTwitterLivejournal
Комп’ютер виховує, навчає, розвиває… Фото: masiki.net Комп’ютер виховує, навчає, розвиває…

Навчально-методичний комплект, який враховує основні вимоги Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», що забезпечує виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Розробка учасників IV Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

За останні роки сталися істотні зміни щодо ролі і місця персональних комп’ютерів та інформаційних технологій у житті суспільства. Людина, яка вміло й ефективно володіє технологіями та інформацією, має новий стиль мислення, принципово інакше оцінює проблеми, які виникають, організовує свою діяльність.

Якщо розглядати Базовий компонент дошкільної осві­ти як теоретичну концептуальну основу державних вимог до мінімально необхідного та водночас достатнього рівня освіченості та вихованості випускника дошкільного закла­ду і шестирічної дитини загалом, то саме під цим кутом зору ми повинні розглядати і рівень оволодіння елементарною комп'ютерною технологією дошкільнятами.

У сучасному світі комп’ютер є своєрідним «інтелектуальним знаряддям», що дає людині змогу вийти на новий інформаційний рівень. Його можна розглядати і як сучасний засіб діяльності старшого дошкільника.

Адже освоєння комп’ютерних засобів формує в дітей передумови теоретичного мислення, здатність свідомо обирати спосіб дії, спрямований на розв’язання завдання, а також особистісні як здатність працювати в індивідуальному темпі. Дитина, яка оволоділа елементарною комп’ютерною технологією, краще за інших здатна розмірковувати, розв’язувати задачі у внутрішньому плані, почуватися компетентною.

Сьогодні вже не потрібно доводити, що комп’ютерні програми цікаві, доступні, а отже, потрібні дітям дошкільного віку. Ди­тячий інтерес до роботи на комп’ю­тері лежить в основі формування таких важливих структур, як пізнавальна мотивація, довільна пам’ять та увага. Розвиток цих якостей забезпечує готовність до шкільного навчання. Окрім того, комп’ютерні програми складені в такий спосіб, щоб дитина могла уявити собі не окре­ме поняття чи ситуацію, а й мала узагальнене уявлення про всі подібні ситуації чи предмети.

Не менш важ­ливо, що малюк дуже рано вчиться усвідомлювати, що рухливі зобра­ження на екрані — то знаки, симво­ли реальних речей, отже, розви­вається «знакова функція свідо­мості». Зазначимо до того ж, що робота з клавіатурою добре розви­ває дрібну мускулатуру рук, коор­динує рухи, спільну діяльність зоро­вого і моторного аналізаторів.

Але не слід забувати, що одна з головних умов упровадження інформаційних технологій у дошкільному закладі — з дітьми повинні працювати фахівці, які знають технічні можливості комп'ютера, мають навички роботи з ним, чітко виконують санітарні норми і правила його використання, володіють методикою залучення дошкільників до нових інформаційних технологій

Вважаючи, що ця проблема сьогодні дуже актуальна, колектив нашого дошкільного закладу дійшов висновку, що необхідно органі­зувати роботу в цьому напрямі. Тому придбали дитячі комп’ютерні програми, які могли б не лише навчити дошкільників працювати з комп’ютером, але і впливали на розвиток таких психічних процесів, як пам’ять, мислення, уваги, уяви, розвивали б зосередженість, вчили дітей аналізувати та вибирати шляхи вирішення тих чи інших завдань. За три роки роботи з дітьми розробили таку систему занять по навчанню дітей роботі на комп’ютері, яка дає, на нашу думку, найбільший результат.

Існує ба­гато ігрових програм, але не всі вони, як ми дослідили, придатні для дошкільнят, адже у Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» чітко зазначено, що для «…практичних занять слід використовувати навчально-розвивальні та ігрові комп’ютерні програми, спеціально розроблені для дошкільнят, зміст та оформлення яких відповідає віковим психофізіологічним особливостям дітей».

Але які використати програми, як побудувати заняття, в якій послідовності викладати матеріал, щоб познайомити дітей з можливостями комп’ютера, навчити дитину користуватися «мишкою» та швидко навести курсор на вибраний об’єкт, познайомити її з клавіатурою, навчити працювати за комп’ютером? Такі запитання, мабуть, турбували не одного вихователя. Ми декілька років шукали відповіді на ці та інші запитання, і прийшли до висновку, що саме використання комплексу навчально-розвивальних програм «Сходинки до інформатики», розроблений групою авторів під керівництвом Олексія Андрусича, у поєднанні з можливостями графічного редактору «Paint» допоможе сформувати у дошкільників навички роботи з комп’ютером, навчить їх творчо мислити, уявляти. Коли ми вивчили ігри, переглянули, як можна міняти параметри ігор (від найпростішого до складного), то зрозуміли, що спрощений варіант ігор для 2 класу повністю підходить для наших дошкільників. Ми дуже вдячні авторам цієї програми і чекаємо нових розробок програм для дошкільників, які і в подальшому допоможуть нам в роботі з дошкільниками.

На основі цих програм для ефективної роботи з дошкільниками ми створили та апробували навчально-методичний комплект, який враховує основні вимоги Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», що забезпечує виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

Основна мета цього навчально-методичного комплекту – забезпечити виконання таких завдань:

 • Ознайомити дітей із можливостями використання обчислювальної техніки, з особливостями комп’ютера, способами управління подіями на екрані з допомогою клавіатури, "мишки". Вчити дітей діяти з наочними екранними образами, переходити від звичних практичних дій з предметами до дії з ними в образному плані (уявному, символічному, модельному), свідомо обираючи способи дії для розв’язання завдань. Вчити поєднувати зміст звичайних і комп’ютерних ігор, використовувати знання, набуті в повсякденному житті та на попередніх заняттях, виконувати словесні інструкції дорослих. Навчати враховувати можливості (меню) тієї чи іншої програми.
 • Формувати у дошкільників передумови теоретичного мислення, знання, вміння та навички, потрібні для свідомого оволодіння основами комп’ютерної грамотності на рівні початківця. Формувати елементарне уявлення старших дошкільників про комп’ютер як сучасний технічний засіб, який розширює інформаційні горизонти людини, допомагає орієнтуватися в умовах високої технізації життя.
 • Розвивати у старших дошкільників символічні функції наочно-образного мислення, усвідомлення способів дії та розв’язання задач з допомогою комп’ютера, особливі особистісні властивості, здатність працювати в індивідуальному темпі, розвивати навички роботи з програмами.
 • Виховувати елементи теоретичного мислення та необхідність бережливого ставлення до навколишнього світу, здатність розмірковувати, варіювати, використовувати попередній досвід, дотримуватися правил безпечної поведінки. Виховувати у дітей інтерес до ігор з використанням комп’ютерних програм, створювати позитивний емоційний фон. Викликати у дітей позитивні емоції при роботі з комп’ютером, заохочувати повторювати завдання, дії. Вчити оцінювати результати своїх товаришів, позитивно реагувати на успіхи та невдачі. Виховувати вміння переборювати труднощі, прагнути до результативності.

До навчально-методичного комплекту входять:

 • робочий зошит з інформатики для дітей старшого дошкільного віку (Додаток 1);
 • навчально-методичний посібник, що містить рекомендації для вихователів до проведення занять (Додаток 2);
 • програмне забезпечення – комп’ютерна програма “Сходинки до інформатики» та графічний редактор «Paint» (Додаток 3).

Основна форма організації навчання — заняття. Воно проводиться у вигляді бесіди педагога (який має відповідну підготовку) та практичної діяльності на комп'ютері один раз на тиждень. Під час проведення занять із використанням графічного редактора «Paint» ми вчимо створювати спочатку найпростіші зображення, а в ІІ півріччі - вже і сюжетні малюнки, складність яких росте в залежності від оволодіння дітьми вміннями працювати з «мишкою».

Тривалість заняття — не більше 12 хв. Забороняється одночасно користуватися од­ним комп'ютером двом або більше дітям.

Структура заняття:

1.Організаційний момент (до 1 хв.)

2. Підготовчий момент (до 2 хв.)

(Підготовчий момент складається з простих запитань, або коротких оповідок, які можуть викликати зацікавленість дітей та визначити мотив виконання того чи іншого завдання – для чого це потрібно дитині робити. Запитання мають розвивати кмітливість, швидку реакцію, допомогти пригадати, що діти дізналися нового, та підготувати їх до пізнавальної діяльності, створити позитивний емоційний настрій)

3. Основна частина (до 10 хв.):

 • ознайомлення з правилами гри, інструментами, поняттями тощо чи послідовністю виконання того чи іншого завдання (1-2 хв.);
 • навчання керування грою чи виконання того чи іншого завдання (до 2 хв.);
 • вправи з психогімнастики чи фізкультхвилинка (до 1 хв.);
 • самостійна гра чи виконання завдання (5-6 хв.);

4. Заключна частина:

 • вправи профілактики втомлюваності зору (до 1 хв.);
 • закріплення з дітьми нового матеріалу (2-4 запитання).

5. Дитяча діяльність в кімнаті релаксації (до 10 хв.)

Усі навчальні теми занять з використанням комп’ютерних техноло­гій проводяться відповідно до загального плану освітньої роботи з дітьми у дошкільному закладі.

Календарно-тематичне планування:

№ заняття Тема Кількість годин Дата проведення
1 Ознайомлення з комп’ютерним класом. Складові комп’ютера (системний блок, монітор), меню. 1 вересень
2 Ознайомлення з комп’ютерним класом. Складові комп’ютера (клавіатура, миша) 1 вересень
3 Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Клавіша управління «Пропуск» 1 вересень
4 Комп’ютерна подорож. Клавіші управління «Пропуск» та «ENTER» 1 вересень
5 Стрільці по яблуках. Ліва кнопка миші. Курсор. 1 жовтень
6 Стрільці по яблуках. Права кнопка миші. 1 жовтень
7 Стрільці по яблуках. Ліва та права кнопки миші. 1 жовтень
8 На лісовій галявині. «Перетягування предметів» 1 жовтень
9 Мильні бульки. Подвійний щиглик. 1 листопад
10 Розібрані малюнки. Складання малюнків рибки та вітрильника. 1 листопад
11 Розібрані малюнки. Складання малюнків вантажівки, ракети. 1 листопад
12 Розібрані малюнки. Складання малюнків кота, зайця. 1 листопад
13 Розібрані малюнки. Складання малюнків будинку, сніговика. 1 листопад
14 Ознайомлення з графічним редактором «Paint», панель інструментів. «Олівець», «Пензлик», «Гумка». 1 грудень
15 Малювання «Як сонечко зустрілося з хмаринкою». Палітра кольорів. 1 грудень
16 Малювання «Зустріч хвойної гілки з апельсином». Використання інструментів «Еліпс», «Заливка». Клавіша Shift. 1 грудень
17 Малювання «Кавун-реготун та червонощоке яблучко». Використання інструменту «Розпилювач». 1 грудень
18 Малювання «Натюрморт». 1 січень
19 Малювання «Я - веселе сонечко…». Інструмент «Лінія». Панель властивостей інструментів. 1 січень
20 Малювання «Кумедний сніговик». Панель властивостей інструментів (контур та заливка), основний та додатковий колір. 1 січень
21 Малювання «Автобус, вагончик». Використання інструментів «Прямокутник», «Округлений прямокутник». 1 лютий
21 Малювання «Вантажна машина». 1 лютий
23 Малювання «Будинок». Використання інструменту « Багатокутник». 1 лютий
24 Малювання «Як пеньок знову деревом став». Техніка малювання дерев. 1 лютий
25 Малювання «Кораблик по морю пливе». Використання інструменту «Крива». 1 березень
26 Малювання «Я – Колобок, Колобок…». Заключне заняття з використанням графічного редактора «Paint». 1 березень
27 Магазин. Розвиток уваги. 1 березень
28 Розкидайка. Просторові уявлення 1 березень
29 Математичний космодром. Приклади на додавання. 1 квітень
30 Математичний космодром. Приклади на віднімання 1 квітень
31 Математичний космодром. Приклади на додавання та віднімання. 1 квітень
32 Кіт – риболов. Клавіатура. Малі українські літери та цифри. 1 квітень
33 Кіт – риболов. Клавіатура. Малі українські літери та цифри. 1 травень
34 Кіт – риболов. Клавіатура. Великі та малі українські літери. 1 травень
35 Дорога до школи 1 травень
36 Дорога до школи 1 травень

Письмові завдання в зошиті дошкільники можуть виконувати як самостійно, так і з допомогою вихователя залежно від складності, від рівня підготовки та якості сприйняття матеріалу. А так як діти ще не можуть читати, вихователь спочатку розглядає з вихованцями малюнки, зачитує завдання та обговорює з дітьми шляхи реалізації цього завдання. Завдання в зошиті можна виконувати в ІІ половину дня, або на наступний день після основних занять.

Заняття починаються вже по дорозі з групової кімнати до комп'ютерного класу. Ведучи дружню розмову з дітьми, розпитуючи, що хви­лює, що цікавить їх, ми створюємо позитивний емоційний фон. Веселий, доб­рий настрій допомагає підтримати професор Фортран (лялька, що вдя­гається на руку). Він завжди вітає дітей. Професор вельми вигадливий і кмітливий — у нього повсякчас знай­деться для хлопчиків та дівчаток ціка­ва оповідочка, гра або завдання, над яким треба добряче поміркувати. «Фортранові ігри» - підготовчий етап до роботи на комп'ютері — зай­мають від 3 до 1 хвилини. Після цьо­го дошкільнята сідають до моніторів, включають комп'ютери.

Від перших занять ми привчаємо дітей стежити за своєю поставою, правильним положенням рук (руки мають лежати на столі, основна опо­ра на лікті, пальці — на клавішах або на мишці). Коли діти запам'ятали клавіші, що керують процесом гри, вчимо працювати пальчиками «на­осліп», тобто не позираючи очима на «мишу».

Навчання конкретної комп'ютерної гри умовно можна розділити на три етапи: ознайомлення з прави­лами, навчання керування грою, самостійна гра.

Гра ускладнюється від най­простіших завдань до важчих, що дозволяє постійно підтримувати у дітей інтерес до неї. За успіхи нагорода: фішка (геометрична фігурка з кольо­рового картону). Ускладнення дій і методи заохочення — обов'язкові складові процесу навчання, оскіль­ки дають можливість постійно підтримувати ігрову мотивацію. Бо як би діти не цікавилися роботою на комп'ютері, одноманітність може викликати нудьгу, знизити увагу, просто відбити бажання грати.

Вихованці старшої групи дуже люблять гру «Мильні бульбашки». Вона розвиває швидкість реакції, увагу, зосередженість, дрібні м’язи рук, орієнтацію на площині. Тут обов'язковою умовою є вміння правильно розподіляти увагу (розосереджувати увагу по всьому екрану монітора і не відривати від нього очей (тобто натискати клавіші "наосліп"). Все це непросто, однак дошкільнята опановують цю гру за 2—3 заняття. Добрим стимулом є й те, що у в процесі гри підраховуються на­брані очки. Кожна дитина має шанс стати рекордсменом і визволити з мильного полону таких красивих метеликів.

Розпалити цікавість дошкільнят до ігор, прагнення до пізнання та досліджень допомагають ігри «Слово в лабіринті, «Незвичайний поїзд», «Кіт-риболов», «Математичний космодром» тощо. Ігри дуже цікаві і вимагають постійної зосередженості. Успіху у ній може домогтися той, у кого доб­ре розвинені довільна пам'ять та увага, швидкість реакції, окомір, координація рухів і здатність швидко зо­рієнтуватися в просторі та оцінити ігрову ситуацію.

Окрім роботи безпосередньо на комп'ютері, в нашому комп’ютерному класі з дітьми проводиться ряд ігор на розвиток довільної пам'яті та уваги, уяви і логіки. Це ігри «Магазин», «Розкидайка», «Слово в лабіринті» тощо. А в другу половину дня дидактичні ігри з картками, малюнками, різними предметами, планами-схемами, ігри на розвиток так званої тактильної пам’яті, яка теж необхідна для роботи на комп’ютері.

Усі добре знають, як важко буває навчити дитину лічбі та читанню «подумки». Науковці це пояснюють погано розвиненою «знаковою функцією свідомості», що лежить в основі самої можливості мислити, не «спираючись» на зовнішні предмети. Посилити цю функцію допомагають ігри «Кубики зі складами», «Незнайко на містку», «Незвичайний поїзд», «Кіт-риболов», «Слово в лабіринті».

Після таких занять діти старшої групи продовжують ігри в повсякденному житті. Діти не лише згадують, чого навчилися в комп’ютерному класі, але і складають невеличкі казки-розповіді про героїв комп’ютерних завдань, обговорюють, пишуть листи професору Фортрану, малюють, слухають оповідання Ольги Островської «Перше знайомство з комп’ютером». А одного разу діти із своїм вихователем Середою С.О. склали навіть віршовані оповідки про стрільців по яблуках та про події на лісовій галявині.

Звичайно, ігри, особливо на початковому етапі набуття навичок користування комп’ютером, займають майже весь час заняття і потребують посиленої уваги та зосередженості, а тому швидше втомлюють. Тому завжди на заняттях використовуються невеликі веселі фізкультхвилинки, вправи з психогімнастики, вправи профілактики втомлюваності зору, а після заняття в кімнаті релаксації діти під спокійну музику відпочивають, малюють, спостерігають за кімнатними рослинами, акваріумними рибками тощо. Але ми помітили, що заняття змішаного типу найбільше відповідають віковим особливостям дошкільників. Менша зайнятість безпосередньою роботою перед екраном монітору забезпечувала стійкий рівень працездатності дітей. Тому все частіше вихователі стали задіювати комп’ютерні ігри (після їх оволодіння дітьми) на заняттях з розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім, на показових чи підсумкових заняттях як одну із форм роботи з дошкільниками.

Широко використовуються можливості комп’ютера і в процесі діагностики рівня розвитку психічних процесів та для вивчення рівня розвитку взаємин між дітьми, дітьми і дорослим, рівня самооцінки дитини.

В процесі роботи з дітьми в комп’ютерному класі ми виявили, що дитина дошкільного віку, яка має всі можливості для успішного оволодіння новою інформацією про комп’ютер та роботу на ньому, часто не реалізує їх на занятті із-за відсутності у неї адекватних цій ситуації комунікативних компонентів: відношення до дорослого як до вчителя і власної позиції дитини в ситуації навчання. Ми провели ряд досліджень, щоб визначити рівень розвитку взаємовідносин у дітей старшої групи (за допомогою комп’ютерних ігор, завдань, тестів)

Найбільш показовими для виявлення емоційно-морального характеру взаємин між дітьми і дорослими є ситуація спілкування з незнайомою людиною, котра проявила зацікавленість до самої дитини або її діяльності; зустріч з нею, прохання чи пропозиція, виказане нею зауваження чи побажання. Деяка сором’язливість, навіть розгубленість дошкільника в перший момент зустрічі закономірні, але дитина повинна справитися з собою і вступити в спілкування. Вміння керуватися правилами ввічливої поведінки допомагає дитині поводити себе невимушено. Щоб перевірити рівень розвитку взаємин та мотивації спілкування, ми запросили до себе на заняття в комп’ютерному класі вчителя інформатики. Спочатку деякі діти соромилися відповідати на його запитання, включатися в спільну діяльність (комп’ютерні ігри), але в процесі знайомства ми побачили, що із 20 дітей 15 вільно спілкуються з незнайомим дорослим. У них достатньо вироблені навички ділового спілкування, а у 5 дітей – зберігається орієнтація на емоціональне .

Для виявлення лідерів та вивчення міжособистісних взаємин мікрогруп ми провели обстеження, запропонувавши дітям Методику «Вибір у дії» («Подару­нок другові», «Секрет», «У кого біль­ше?»), що дозволяє з'ясувати становище дитини в групі, причини ізольованості або високо­го статусу, міра задоволення взаємина­ми.

Готуються по три листівки (картинки, календарики) для кожної дитини. Перед виходом на прогулянку дітям пропо­нується непомітно подарувати їх своєму товаришеві (покласти у шафку). Коли все розкладено, ми фіксує у загальногруповому списку кількість отри­маних кожним картинок. (Тим, у кого не виявилося жодної, кладемо «подарунок» самі, щоб не було образ). А в середині року гру проводимо, використавши можливості комп’ютера та навички дітей працювати на ньому. Для того, щоб перевірити, чим керується дитина у своєму виборі (дружелюбними чи діловими відносинами), ми запропонували такі завдання: вибрати, кого запросити на день народження, з ким би працював на майданчику (загрібати та прибирати листя), з ким би працював за комп’ютером, щоб виконати завдання. Дітям пропонується «мишкою» розмістити три квіточки біля тих фотографій дітей, на яких падає вибір. І ми помітили, що не завжди вибір був однаковим у трьох запропонованих варіантах. Ми запитали дітей, чому вибір в різних ситуаціях не одноковий, і побачили, що діти керуються більше діловими мотивами взаємин при виконанні певної розумової чи фізичної праці, а не дружніми відносинами. Отримані результати дають змогу визначити, кому діти віддають перевагу, хто посідає нормальне становище, кого уникають, хто ізольований від групи.

Розвитку діалогічного спілкування між партнерами сприяє і спільне виготовлен­ня листівок, але для цього потрібні спеціальні умови. В другій половині року, коли у дітей є певні навички роботи на комп’ютері, завдання для дітей даються з програми «PAINT», де діти створюють спільні малюнки, листівки (Додаток 4).

Великого значення набуває самооцінка, яка складається на основі оцінювального відношення дорослого не лише до окремих дій і поведінки, але і до особистості в цілому.

У дітей старшого дошкільного віку почуття впевненості і сумнівів тільки починають розвиватися і далеко не завжди відповідають вимогам діяльності.

Спостерігати за різною поведінкою дітей можна було під час ігор типу «Склади сам», коли потрібно було за допомогою «мишки» з частин, розміщених на екрані монітора, скласти цілий предмет, «Лабіринти», «Проведи Колобка по доріжці» тощо.

Для того, щоб визначити особливості самооцінки та мотивації до навчання дітей старшої групи в залежності від соціальної ситуації розвитку було відібрано ряд методик. Цей відбір проводився з урахуванням вікових та інтелектуальних особливостей досліджуваних. Тому методики повинні були не містити в своєму складі важких для розуміння питань і бути не громіздкими, щоб дитини не втомлювалася. Також, бажано, щоб ці методики набували ігрового змісту, що неодмінно зацікавило б досліджуваних. Враховуючи усі вище згадані вимоги було відібрано такі методики як: «Сходинки», «Кольоровий тест ставлень» (Додаток 5).

Провідною діяльністю 5-6 річних дітей є гра, тому дослідження проводилося більше в ігровій формі, що дало змогу зацікавити дітей і отримати якомога реальніші (достовірніші) результати. Робота проходила з кожною дитиною окремо. В ігровій формі дитині було запропоновано «погратися» в гру «Сходинки», умови якої полягали в тому, щоб дитина поставила «чоловічка» на сходинку, яка, на її думку, найкраще відповідає тому чи іншому критерію стосовно неї самої. Але найбільшу цікавість діти проявили до методики «Кольоровий тест ставлень», яка привертає до себе дитячу увагу своєю яскравістю. Дитині потрібно було на пред’явленому їй аркуші екрану монітора у відповідному «віконечку» поставити колір, який, на її думку, найбільш підходить критерію даного «віконечка». Дитина методом підбору «розфарбовувала» кольором заливки кожне «віконечко» або ж обирала кольорову кульку.

Під час проведення процедури тестування спостерігалася велика зацікавленість дітей, а також їхня висока активність. Це допомогло швидко знайти контакт з ними, що сприяло легкому і безконфліктному проведенню дослідження.

Провівши дослідження на початку року та наприкінці, ми зробили висновки, що діти стали набагато впевненішими в собі, дружнішими, позитивно сприймають сторонніх дорослих, легко йдуть з ними на контакт, із задоволенням виконують різноманітні завдання на комп’ютері, у них добре розвинені увага та зосередженість, самостійність та вміння переборювати труднощі, уява та фантазія. Вони можуть самостійно знайти шляхи рішення завдання, вибрати правильні дії та пояснити свій вибір. Так під час роботи з комп’ютерною програмою «Мульти-пульти» наприкінці року діти швидко зрозуміли, як обирати фон для фільму, головних казкових героїв, атрибутику, із задоволенням озвучували свої короткі мультфільми. І хоча для всіх дітей набір атрибутики та героїв однаковий, але сюжети у всіх вийшли різними. Ніхто з 20 осіб старших дошкільників не скопіював роботу, не повторив сюжет.

Своїми результатами роботи з дошкільниками ми радо ділимося з педагогами дошкільних закладів не лише нашого міста (грудень 2012 року), але і з педагогами Канева (квітень 2012 року), педагогами Тальнівського району (березень 2014 року) під час проведення виїзних семінарів, показуючи практичну роботу старших дошкільників на комп’ютерах. (Додаток 6).

Хлопчики та дівчатка чудово усвідомили зв'язок між звичайною розвивальною грою і грою безпо­середньо на екрані електронної ма­шини. Для них ці види діяльності взаємопов'язані й чудово доповнюють один одного. І хоча на перших порах були засмучення та сльози із-за невдач, та діти радо поспішають до садочка в очікування чогось нового й цікавого. (Додаток 7)

Використані джерела інформації:

 1. Андрусич Олексій. Сходинки до інформатики. Київ, «Світич».
 2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», К., Світич, 2008.
 3. Бровко Г.В. Веселий комп'ютер. Харків, 2003.
 4. Володіна - Панченко Н. Друг маленького митця - комп'ютер. // Дошкільне виховання. – 2001. - №7
 5. Зарицкий А., Труханів А., Зарецкая М. Знциклопедия профессора Фортрана. Москва, 1991.
 6. Козій В. Комп'ютер і все, все, все... // Дошкільне виховання. – 1999. - №10. Кошунова О.В. Інформатика. Х.,2008.
 7. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Компьютер для детей и взрослых. М., 2004.
 8. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Компьютер для взрослых и детей . М., 2004.
 9. Островська О. Перше знайомство з комп'ютером. К., 2002.
 10. Проценко Т. Вимоги до використання комп'ютерних засобів у школі. // Інформатика. – 2003. - № 4.
 11. Сорока В. Комп'ютер навчає і розвиває. // Дошкільне виховання. – 1999. - № 4.
Джерело: Острів знань
Автор: Коваль В.І., завідуюча ДНЗ «Сонечко», Брежко З.О., вихователь-методист ДНЗ «Сонечко»

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Обговорення (1)
SERGIENKODIMA228YBIVATORNAGIBOTOR39 16 Травня 2016, 09:24
Коментар видалено адміністратором
Видалити Відміна
Забанити Відміна